Blogginlägg

Skräddarsydd banklösning vs standardplattform

Att välja banklösning är komplext och vilken typ av lösning som passar er bank beror på ert nuvarande behov och vad som är viktigt för er i framtiden. I den här artikeln tar vi upp några resonemang att reflektera kring i valet mellan en skräddarsydd banklösning jämfört med en standardlösning!

Share

skraddarsydd-banklösning-vs-standardplattform

Styrkan med skräddarsytt 

Med en skräddarsydd banklösning får du en plattform som gör det möjligt att kunna utveckla din kärnbankslösning helt baserat på din organisations unika krav vid varje givet tillfälle. Plattformen är byggd i syfte att kunna stödja de processer och rutiner som just er bank vill använda. Lösningen behöver enbart integreras mot de tjänster och infrastrukturer som er  bank har behov av. 

Genom denna typ av lösning har ni större möjlighet att styra hela plattformens utveckling åt det håll ni önskar, samtidigt som ni får kontroll över varenda detalj längs vägen. Ni ansvarar fullt ut över verktyget och kan vara säkra på att det är helt i linje med både era egna och era kunders specifika behov. Med insikt i alla delar – från den tekniska infrastrukturen till användargränssnittet får ni dessutom kontroll över hela processen och kan följa upp och utvärdera exakt hur lösningen används för att skapa förbättringar.

En standardlösning är ofta mer effektiv – för alla

Med en komplex och omfattande banklösning där den egna organisationen hanterar både drift och utveckling krävs en stor IT-organisation och många ansvariga. En konsekvens av detta blir att en stor del av de interna resurserna måste läggas på underhåll av systemet, snarare än på att utveckla nya erbjudanden till kunderna. Genom att välja en standardlösning med hög driftsäkerhet, integrationskapacitet, kostnadseffektivitet och snabbhet finns möjlighet att lägga fokus på de gränssnitt i lösningarna som möter era slutkunder. Det är främst här som ni kan differentiera er bank från konkurrenterna. Därför är det viktigt att välja en plattform som stödjer verksamheten i sin ambition att skapa innovativa erbjudanden, snarare än tar fokus och energi från den.

Genom att välja en standardlösning har du även möjlighet att överlåta allt som rör utveckling, drift och hantering till en extern leverantör – och kan därmed minimera de interna behoven av IT-kompetens och liknande resurser. Istället kan ni lägga tiden på att bygga bättre relationer med era kunder och jobba än mer fokuserat med de systemlösningar som faktiskt särskiljer er från konkurrenterna. 

Så riskerar en skräddarsydd banklösning att hämma utvecklingen

I en skräddarsydd miljö riskerar det som från början var byggt exakt enligt er specifikation över tid förvandlas till en härva av spaghetti som hämmar snabb och agil utveckling. Behoven och kraven från organisationen förändras och det tillkommer nya hela tiden. Inte sällan uppstår då en situation där det blir både dyrt och omständigt att vidareutveckla plattformen, och där investering i en ny plattform kan vara ett faktum inom en allt för snar framtid. 

Det här kan undvikas med en standardplattform som genomsyras av hög grad av konfigurerbarhet och standardisering, där leverantören säkerställer att mjukvaran utvecklas och hålls aktuell över tid. På så vis riskerar ni inte att växa ur er lösning på det sätt som ofta sker när man väljer att skräddarsy utifrån de behov och krav som finns inom organisationen vid det tillfälle som plattformen utvecklas. Istället kan ni fokusera er innovationskraft på de kundnära applikationerna. En standardplattform har oftast en hög grad av skalbarhet för att kunna hjälpa både stora och små kunder. Se till att den skalbarheten även avspeglas i ert avtal.

3 fördelar med en standardplattform

  • Ni får ett enda system som samlar alla era gemensamma arbetssätt och processer – vilket minimerar friktion för medarbetarna över hela verksamheten.
  • Ni ökar er operationella effektivitet när de interna förvaltningsbehoven minskar – och kan därmed erbjuda kunderna allt från snabbare handläggningstider till bättre tillgänglighet.
  • Det blir lättare att leva upp till de regelverk och lagar som finns när ni har en extern leverantör att kravställa mot.

Ytterligare en aspekt är dessutom att det finns stora möjligheter att dela såväl förvaltnings- som utvecklingskostnader med andra banker som är i samma behov av standardisering som ni. Där har ni som branschkollegor en gemensam styrka i att få utvecklingsinitiativ förverkligade på plattformen som används. Det blir ett kostnadseffektivt och smart sätt att driva förändring kontinuerligt i verksamheten – utan att behöva ansvara för det praktiska på egen hand!

Läs mer om fördelarna med att välja en standardlösning före en skräddarsydd lösning i vår artikel 9 anledningar till att byta banksystem.

Guide  Så väljer du kärnbanksplattform Ladda ner